Personal details

Name
Professor Brett Martin
Position(s)
Professor of Marketing
Faculty of Business & Law,
School of Advertising, Marketing & PR
Discipline *
Marketing
Phone
+61 7 3138 7739
Fax
+61 7 3138 1811
Email
Location
View location details (QUT staff and student access only)
Identifiers and profiles
ORCID iD LinkedIn
Qualifications

PhD (University of Otago), MCom (hons) (University of Auckland), BCom (senior scholar) (University of Auckland)

Keywords

Advertising, Consumer behaviour, Marketing communications

* Field of Research code, Australian and New Zealand Standard Research Classification (ANZSRC), 2008

Biography

Background

Professor Martin began his career at the University of Auckland where he graduated as the top student in Marketing. His research examines consumer behavior, retailing, advertising and tourism. He has taught in many countries throughout the world such as Switzerland, England, Argentina, Brazil, Russia, New Zealand, Denmark, Finland and Mexico. He has given key note addresses on conducting research to academics, industry and management consultants.  His research which includes both quantitative and qualitative work has published in marketing (e.g., Journal of Marketing, Journal of Consumer Research, Journal of Business Research, Marketing Letters, Psychology & Marketing, European Journal of Marketing), advertising (e.g., Journal of Advertising, Journal of Advertising Research, International Journal of Advertising), tourism (e.g., Journal of Travel Research, Tourism Management) and psychology (e.g., Frontiers of Psychology, Personality & Individual Differences). This research has been highlighted in over 400 media interviews and articles in a range of outlets including The Times, Scientific American and BBC News.

Prior to joining QUT, he was Head of the Marketing Group at the University of Bath which delivered a range of quality publications, high performance teaching, research publicity and rose to become one of the top ranked marketing groups in the UK. Postgraduate students he supervised at Bath were awarded the Best Master of Science Dissertation in Marketing award two years running, including the inaugural award. In 2016, one of his PhD students won the best marketing paper award at the University of Melbourne Doctoral Showcase Colloquium. In 2017, another of his PhD students won the Best Doctoral Proposal early stage at the annual Australia New Zealand Marketing Academy (ANZMAC) conference. In 2018 one of his PhD students won the Best Paper award at the ANZMAC doctoral colloquium. In 2019 another PhD student was runner-up for the Best Doctoral Proposal early stage award at ANZMAC. Many students he has supervised now work in academia throughout the world or in high profile companies. Professor Martin has also had invited research sabbaticals at top ranked research universities in the US, Europe and Latin America.

 

Research interests

 • Consumer research especially the study of individual differences such as personality traits
 • The influence of technology
 • Research on upcycling and sustainability
 • Innovations that influence consumers

Research supervision

Professor Martin is interested in supervising Ph.D. students. Examples of areas he is interested in supervising include the following.

 • How do consumers use their senses such as touch to make judgments about products?
 • How can psychology be used to understand how people use the Internet?
 • How can marketers improve their understanding of branding?
 • How do tourists evaluate destinations?

If you are interested in completing a Ph.D., are interested in publishing your research and want to join a vibrant research culture, please contact him at brett.martin@qut.edu.au. Emails should include (1) a brief proposal and (2) an academic transcript of grades. Testimonials from postgraduates about Professor Martin as a supervisor can be found at: au.linkedin.com/pub/brett-martin/8/120/a65/

 

学术研究指导 马丁教授致力于指导博士生,他所感兴趣的指导领域如下:

 • 购物时的社会因素如其他的购物者怎样影响购物者的行为?
 • 消费者怎样使用他们的感官如触摸对产品作出判断?
 • 如何运用心理学理解人们的网上购物?
 • 营销员怎样为产品打造成功的品牌?
 • 旅游者怎样评介旅游点?

如果您打算完成博士论文,希望发表您的研究成果,并意欲进入充满活力的研究文化,请您用后面的网址与马丁教授联系:brett.martin@qut.edu.au 您的电子邮件应该包括(1)简要的研究计划;(2)学业成绩单

 

연구감독   마틴 교수님은 박사 학위 학생들을 감독하시는데 관심이 있습니다. 관심 분야의 예는 아래와 같습니다.

 • 다른 고객과 같은 사회적 영향이 구매자의 구매 행위에 어떠한 영향을 미치는가?
 • 접촉 과 같은 감각을 사용하는 것은 소비자들의 판단에 어떠한 영향을 미치는가?
 • 사람들이 인터넷을 사용하는 방식 이해에 심리학이 어떻게 사용될수 있는가?
 • 마케팅 담당자들이 어떻게 브랜딩에 대한 이해를 증진 시킬수 있는가?
 • 관광객들이 어떻게 관광지에 대한 평가를 하는가?

박사학위 수료에 관심이 있거나, 당신의 연구를 출판하는 것에 관심이 있고 영독적인 연구문화에   동참하고 싶다면, brett.martin@qut.edu.au   로 연락주시기 바랍니다. 이메일에는 (1) 제안 내용의 요약 (2) 성적 증명서를 포함해주시기 바랍니다. 마틴 교수님의 감독에 의해 대학원, 박사과정을 이수한 학생들의 사례들은 아래 링크에서 확인 하실 수 있습니다.  au.linkedin.com/pub/brett-martin/8/120/a65/

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng, đặc biệt là các dự án nghiên cứu về sự khác nhau của mỗi cá nhân, ví dụ như nhân cách
 • Nghiên cứu về ngành du lịch
 • Nghiên cứu về quảng cáo

Giám sát dự án nghiên cứu:Giáo sư Martin bày tỏ sự quan tâm đến việc giám sát các sinh viên tham gia hoàn thành bằng cấp Tiến Sĩ. Giáo sư nhận giám sát các dự án nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực sau:

 • Xã hội ảnh hưởng đến cách mua sắm của người tiêu dùng như thế nào?
 • Cách người tiêu dùng xử dụng giác quan như xúc giác để đánh giá sản phẩm
 • Vai trò của tâm lý học trong việc tìm hiểu và nghiên cứu cách sử dụng internet của người tiêu dùng
 • Nhân viên tiếp thị cải thiện công tác xây dựng thương hiệu như thế nào?
 • Khách du lịch đánh giá các điểm đến như thế nào?

Các sinh viên nào muốn hoàn thành chương trình Tiến Sĩ, xuất bản dự án nghiên cứu riêng và tham gia văn hóa nghiên cứu sôi động xin liên hệ Giáo Sư qua e-mail brett.martin@qut.edu.au. Trong e-mail xin cung cấp các thông tin sau: (1) một bài viết đề xuất ngắn gọn và (2) bảng điểm. Nhận xét của các sinh viên trước về trách nhiệm và nghĩa vụ giám sát của Giáo Sư Martin được đăng ở trang web sau: au.linkedin.com/pub/brett-martin/8/120/a65/

 

El profesor Martin está interesado en supervisar estudiantes de Ph.D. Ejemplos de áreas que él está interesado en supervisar incluyen las siguientes:

 • ¿Cómo las influencias sociales en las compras, como otros clientes, cambian el comportamiento del comprador?
 • ¿Cómo los consumidores utilizan sus sentidos, como el tacto, para hacer juicios sobre los productos?
 • ¿Cómo la psicología puede ser utilizada para entender cómo las personas usan Internet?
 • ¿Cómo los gerentes de mercadeo pueden mejorar su entendimiento en el manejo de las marcas?
 • ¿Cómo los turistas evalúan los sitios de destino?

Si usted está interesado en completar un Pd.D., está interesado en publicar su investigación y quiere hacer parte de una cultura de investigación vibrante, por favor contáctese con el profesor Martin a brett.martin@qut.edu.au. El correo debe incluir (1) una propuesta breve y (2) un certificado de notas. Testimonios de estudiantes de posgrado sobre el profesor Martin como supervisor, puede encontrarse en: au.linkedin.com/pub/brett-martin/8/120/a65/

 

Awards

 • 2014:  Vice-Chancellor’s Performance Award
 • 2010: University of Otago Annual Best Marketing Article Award
 • 2005: University of Auckland Business School Annual Research Excellence Award
 • 1997: Best Conference Paper Award, Australia New Zealand Marketing Educators Conference, Monash University.
This information has been contributed by Professor Brett Martin.

Teaching

Teaching interests

 • Consumer behaviour
 • Marketing communications
This information has been contributed by Professor Brett Martin.

Publications

For publications by this staff member, visit QUT ePrints, the University's research repository.